Sommerens prøver

På Ryslinge Efterskole kan du vælge mellem to forskellige prøveforløb; FP10-Folkeskolens afgangsprøve eller en alternativ prøveform, vi kalder R10-Svendeprøver. Du vælger det forløb, der passer til dig i december måned. Begge spor vægtes lige højt og i valgprocessen inddrages forældre i et digitalt forældremøde, ligesom vi tilbyder individuel vejledning til de elever, der er i tvivl. 

Alle elever følger undervisningen i dansk, matematik, engelsk, tysk/fransk og fysik fra skoleårets start og frem til begyndelsen af marts. Herefter deles eleverne i to separate spor, der forbereder eleverne på deres valgte prøveform.  Linjefag, valgfag, fællesmøde, formiddagssamlinger, måltider, rejser og linjeuge foregår uændret på tværs af disse spor. På den måde kan vi værne om det store fælles-skab.

 

FP10 – Folkeskolens afgangsprøve

Når du vælger FP10-forløbet afsluttes dit efterskoleår med folkeskolens afgangsprøve for 10 klasse. Her går du til eksamen i dansk, engelsk, matematik og/eller tysk, fransk og fysik/kemi i en prøveform, som du nok allerede kender fra 9. klasse, men samtidig du får også mulighed for at arbejde med fordybelse, nysgerrighed, vedholdenhed og planlægning af studietid.

Forløbet starter i begyndelsen af marts, hvor de elever, der har valgt FP10 bliver sat sammen i nye klasser. Her er hverdagen, som du kender den, tilsat forskellige workshops tilrettelagt med henblik på at ruste dig bedst muligt til de kommende prøver. 

De forskellige workshop er tilpasset den enkelte årgang og dens behov. Eksempler på workshops, som vi tidligere har afholdt er:

  • Håndtering af eksamensangst
  • Styr din kalender
  • Få struktur på din hverdag
  • Brænd igennem til din mundtlige prøve
  • Du er andet end din karakter 
  • Forstå dine tanker og din krops signaler
  • Brænd krudt af inden prøven

 

De skriftlige prøver afvikles i maj måned og de mundtlige i juni måned og du bliver her grundigt forberedt gennem workshops såvel som udarbejdelse af synopser og hjælp til individuelle eksamensstrategier.

Studietiden i prøveperioden bærer præg af efterskolelivet på den måde, at lærerne er til stede hele døgnet. Du er sjældent overladt til dig selv, men du arbejder stadig selvstændigt. 

Vi rammesætter forskellige måder at studere og forberede sig på, som kan være fagspecifik undervisning i klasserne, studiecafé med forskellige faglærere fra gang til gang, og det kan være selvstudie med en studiegruppe, en god ven eller roomie. Som en ekstra fordel ved efterskolelivet, er der også mulighed for at arbejde en rolig aftenstund med en kop te i selskab med de pågældende aftenlærere og kammeraterne.

 

R10 – Svendeprøver

R10-Svendeprøver er et alternativ til folkeskolens 10. klasses afgangsprøve. Her får du mulighed for at arbejde med evnen til fordybelse, nysgerrighed, vedholdenhed og handling. Du får brugt dine erfaringer fra projektlederuddannelsen og oplever sammenspillet mellem boglige fag, linjefag og personlige interesser. Vi bestræber os på, at vores elever oplever at kunne skabe en legende omgang med viden og at denne viden kan sættes i spil sammen med nogen og for nogen.

På Ryslinge Efterskole tror vi nemlig på, at der gennem mødet med det omkringliggende samfund sker en demokratisk, personlig og faglig dannelse, hvor du kan nå ud over sig selv og ind i det samfund, som den enkelte er en del af.

R10 Svendeprøver består at fem forløb:

Med det første forløb er formålet at ryste holdet sammen i mindre grupper og give jer mod på at kaste jer over nogle af de udfordringer, I kan komme til at møde, når I en dag selv skal stå på egne ben bl.a. håndtering af symaskine, sav, boremaskine og det at kunne lappe sin egen cykel.

Opstarten til hvert delforløb har fokus på introduktion til værktøj og opgaver, men lige så vigtigt er det, at I selv får værktøjet i hænderne og kommer i gang med bygge, sy eller håndtere andre håndværksmæssige udfordringer.

Demokratisk dannelse. I samarbejde med Room of solutions og journalist Gerd Maria May præsenteres du for teori omkring konstruktiv journalistik samt træning i at facilitere en debat i praksis med gæster udefra.

Teoretisk er der fokus på nyhedskriterier, retorik og argumentation. I den praktiske del tilegner du dig personlig erfaring med at facilitere forskellige debatformer, der alle har til hensigt at lade deltagerne komme mest muligt til orde samt skabe en konstruktiv, oplysende og nuanceret debat.

Gennem forløbet  introduceres du bl.a. til metoder, som Frirumsdebat, Løsningernes rum, Holdningsbarometeret, Samtalesalon og Filosofirunder.

I forløbets anden uge forbereder og faciliterer vores elever i mindre grupper deres egne debatter med deltagere fra forældre/bedsteforældre gruppen, skolens skolekreds, lokale ungdomspolitikere og andre lokale interesserede.

Folkelig oplysning. Med udgangspunkt i og samarbejde med Parallel Histories er det målet at vores elever skal kunne  anskue en verdensomspændende historisk konflikt fra flere vinkler. Du tilegner sig viden om de forskellige nuancer og perspektiver, som konflikter altid har. Alt undervisningsmateriale er på engelsk.

Nogle af vores elever kommer til at producere Touch Casts til konkrete undervisningsforløb på Parallel Histories hjemmeside.

Derudover kommer du sammen med dine kammerater  til at deltage som debattør i online debatter faciliteret af Parallel Histories med skoler rundt omkring i verden.

Livsoplysning. I dette forløb er der fokus på at vores elever kommer til at tilegne sig naturfaglig viden med fokus på naturforvaltning.

Det vil være i samarbejde med lokale aktørers, som kunne være inden for skov- og jagtforvaltning, biodiversitetsprojekter, skoler, landbrug og kommunale projekter. På den måde vil du tilegne dig viden og inspiration, så du bliver klædt på til at debattere sund forvaltning samt forholdet mellem kultur og natur.

Det tilstræbes at vores elever selv får mulighed for at forvalte noget natur.

Folkelig oplysning, livsoplysning og demokratisk dannelse. I dette sidste forløb på R10 kommer du til at fordybe dig i et selvvalgt studie, hvor der arbejdes selvstændigt med tilegnelse af viden ud fra personlig interesse, nysgerrighed og forundring.

Der stilles krav om at forholde sig nuanceret og kritisk til anvendte kilder.

Studiet formidles afslutningsvis til et større publikum i forbindelse med skolens egen festival i slutningen af skoleåret.

I formidlingen arbejdes med forskellige udtryksformer, hvor fokus er, at formidlingen bliver interessant og vedkommende for tilhørerne.

Målet med svendeprøverne er, at du lærer at handle på din viden, får mulighed for at fordybe dig og møder det omkringliggende samfund. Vi sigter således  mod at skabe samfundsborgere, der evner og har MOD til at gøre idé til handling og gøre en aktiv forskel – både for sig selv og andre.

Du kan læse mere om R10-Svendeprøver i Efterskolebladet. Klik HER